updating a year lease letter - Mga layunin ng mga kastila sa pagdating sa pilipinas

Ang maikli ngunit malamang librong ito ay naghahayag ng istorikong bakgrawnd at mga saligang problema ng sambayanang Pilipino sa pampulitika, sosyo-ekonomiko, pangkultura at diplomatikong larangan at mga batayang solusyon sa pambansa-demokratikong linya.

mga layunin ng mga kastila sa pagdating sa pilipinas-33mga layunin ng mga kastila sa pagdating sa pilipinas-47

May awtokrasya man o oligarkiya sa rurok ng malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema, ang pambansa demokratikong kilusan ay matatag na lumalaban sa dayuhang monopolyo-kapitalismo, lokal na pyudalismo at burukratang kapitalismo.

Ako’y nagpapasalamat dahil naging kapakipakinabang ang librong ito higit sa pagiging serye ng lektyur na akademiko sa Asian Center ng University of the Philippines.

Umaasa ako na ang kasalukuyang tagapaglathala ay lalupang makapagpapalaganap ng librong ito sa sambayanang Pilipino.

Ang pangunahing diin ng talakayang ito ay ang pagtalunton sa istorikong ugat ng palagian at kasalukuyang krisis na nagpapahirap sa malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino.

Imperyalismong US, pyudalismo at burukratang kapitalismo ang dahilan ng krisis na ito.

Dapat itong tingnan ayon sa takbo ng kasaysayan para maipaliwanag ang mga ito sa pangkalahatan pero sa naaangkop na kongkretong mga salita.

Para makita nang malaliman ang bakgrawnd, kailangan nating talakayin muna ang mga lipunan sa kapuluan na nakilalang Pilipinas bago dumating ang kolonyalismo gayundin ang lipunang kolonyal at pyudal na idinulot ng kolonyalismong Espanyol.

Pagkatapos nito, matatalakay na natin ang lipunang malapyudal na idinulot ng imperyalismong US sa mga yugtong kolonyal (1902-1946) at malakolonyal (1946 hanggang sa kasalukuyan) sa kasaysayan ng Pilipinas.

Sa pagtalakay sa gayong natatanging pormasyong panlipunan, ilalahad natin ang moda ng produksyon at superistruktura at ipapaliwanag ang pagbabago mula sa isang pormasyong panlipunan tungo sa isa pa.

Ang pangunahing layunin ay magtuon nang husto sa kasalukuyang malakolonyal at malapyudal na lipunan, sa paglitaw ng pasistang diktadura at sa bagong sitwasyon pagkaraan ng pagbabagsak sa despotismong Marcos.

Sa mahigpit na pakahulugan ng kasaysayan batay sa sapat na nakasulat na mga rekord, ang kasaysayan ng Pilipinas ay nagsimula noong ika-16 na siglo sa mga ulat ng mga Espanyol.

Tags: , ,